Malugod na Pagdating o Welcome sa Gabay para sa Imigrante

Ang California ay tahanan ng maraming bagong dating mula sa buong mundo. Ang California ay may mga makabagong serbisyo na nakakatulong sa mga imigrante para maging bahagi ng panlipunan, pangkabuhayan, at pambayang kaayusan ng ating estado. Nagtatampok ang website na ito ng mga serbisyo na nakakatulong sa mga imigrante para lumago at magtagumpay sa mga daan nila patungong integrasyon. Ang mga imigranteng naghahanap ng tulong sa pag-aaral ng wikang Ingles, pagpapaunlad ng kahusayan ng puwersang manggagawa, paghahanda sa naturalisasyon o legal na tulong ay makakahanap ng impormasyon sa makukuhang serbisyo sa buong estado. Ang Immigrant Guide o Gabay para sa Imigrante ay tulay para matulungan ang mga imigranteng ganap na lumahok o sumali sa buhay sa California. Malugod na pagdating sa Gabay.

27 %

ng mga taong nakatira sa California sa pagitan ng 2011 at 2015 ay banyaga ang pagkapanganak o sila ay isinilang sa ibang bansa

715 bilyong

dolyares ay kontribusyon ng mga imigrante sa GDP ng estado

36 %

ng mga may-ari ng maliit na negosyo ng estado ay mga imigrante

5.6 milyon

imigrante sa California ay naging mga naturalized na mamamayan ng Amerika sa pagitan ng 2004 at 2014